تاریخ امروز : شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ساعت : ۰۰:۱۳:۰۴

بیمارستان مجازی | پرسش،پاسخ و مشاوره آنلاین با پزشک

آپلود عکس

داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

ردیف نام علمی دارو ( نام ژنریک ) اطلاعات دارویی
۱ ACA اطلاعات
۲ Aceclofenac
۳ Acemetacin
۴ Acetaminophen  اطلاعات
۵ ACETAMINOPHEN+CAFFEINE
۶ Acetaminophen+Codeine
۷ Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine اطلاعات
۸ Acetanilide
۹ Actarit
۱۰ Adalimumab  اطلاعات
۱۱ Adult cold  اطلاعات
۱۲ Alfentanil Hydrochloride اطلاعات
۱۳ Alminoprofen
۱۴ Aloxiprin
۱۵ Aluminium Aspirin
۱۶ Aminophenazone
۱۷ Aminopropylone
۱۸ Ammonium Salicylate
۱۹ Ampiroxicam
۲۰ Amtolmetin Guacil
۲۱ Amyl Salicylate
۲۲ Anakinra  اطلاعات
۲۳ Anileridine
۲۴ Aspirin  اطلاعات
۲۵ Auranofin   اطلاعات
۲۶ Aurothioglucose
۲۷ Aurotioprol
۲۸ Azapropazone
۲۹ Bendazac
۳۰ Benorilate
۳۱ Benoxaprofen
۳۲ Benzydamine Hydrochloride
۳۳ Benzyl Nicotinate
۳۴ Beta-aminopropionitrile
۳۵ Bezitramide
۳۶ Bornyl Salicylate
۳۷ Bromfenac Sodium
۳۸ Bufexamac
۳۹ Bumadizone Calcium
۴۰ Buprenorphine
۴۱ Butibufen Sodium
۴۲ Butorphanol Tartrate
۴۳ Carbasalate Calcium
۴۴ Carfentanil Citrate
۴۵ Carprofen
۴۶ Celecoxib
۴۷ Children Cold
۴۸ Choline Magnesium Trisalicylate
۴۹ Choline Salicylate
۵۰ Clofexamide
۵۱ Clofezone
۵۲ Clonixin
۵۳ Codeine
۵۴ Croton Oil
۵۵ Cymene
۵۶ Dextromoramide
۵۷ Dextropropoxyphene
۵۸ Dezocine
۵۹ Diacerein
۶۰ Diamorphine Hydrochloride
۶۱ Diclofenac
۶۲ Diclofenac(Ophthalmic)
۶۳ Diclofenac(Topical)
۶۴ Diethylamine Salicylate
۶۵ Diflunisal
۶۶ Dihydrocodeine Phosphate
۶۷ Dipipanone Hydrochloride
۶۸ Diproqualone
۶۹ Dipyrone
۷۰ Droxicam
۷۱ Eltenac
۷۲ Embutramide
۷۳ Enoxolone
۷۴ Epirizole
۷۵ Etanercept
۷۶ Ethenzamide
۷۷ Ethoheptazine Citrate
۷۸ Ethyl Nicotinate
۷۹ Ethyl Salicylate
۸۰ Ethylmorphine Hydrochloride
۸۱ Etodolac
۸۲ Etofenamate
۸۳ Etoricoxib
۸۴ Etorphine Hydrochloride
۸۵ Famprofazone
۸۶ Felbinac
۸۷ Fenbufen
۸۸ Fenoprofen Calcium
۸۹ Fentanyl
۹۰ Fentiazac
۹۱ Fepradinol
۹۲ Feprazone
۹۳ Floctafenine
۹۴ Flufenamic Acid
۹۵ Flunixin Meglumine
۹۶ Flunoxaprofen
۹۷ Flupirtine Maleate
۹۸ Flurbiprofen
۹۹ Fosfosal
۱۰۰ Furprofen
۱۰۱ Glafenine
۱۰۲ Glucametacin
۱۰۳ Glycol Salicyiate
۱۰۴ Gold Keratinate
۱۰۵ Hexyl Nicotinate
۱۰۶ Hydrocodone Hydrochloride
۱۰۷ Hydromorphone Hydrochloride
۱۰۸ Ibuprofen
۱۰۹ Ibuproxam
۱۱۰ Imidazole Salicylate
۱۱۱ Indometacin
۱۱۲ Infliximab
۱۱۳ Isonixin
۱۱۴ Kebuzone
۱۱۵ Ketobemidone Hydrochloride
۱۱۶ Ketoprofen
۱۱۷ Ketorolac Trometamol
۱۱۸ Lefetamine Hydrochloride
۱۱۹ Leflunomide
۱۲۰ Levacetylmethadol
۱۲۱ Levomethadone Hydrochloride
۱۲۲ Levorphanol Tartrate
۱۲۳ Lithium Salicylate
۱۲۴ Lonazolac Calcium
۱۲۵ Lornoxicam
۱۲۶ Loxoprofen Sodium
۱۲۷ Lumiracoxib
۱۲۸ Lysine Aspirin
۱۲۹ Magnesium Salicylate
۱۳۰ Meclofenamic Acid
۱۳۱ Mefenamic Acid
۱۳۲ Meloxicam
۱۳۳ Menthol Salicylate
۱۳۴ Meptazinol Hydrochloride
۱۳۵ Methadone Hydrochloride
۱۳۶ Methyl Butetisalicylate
۱۳۷ Methyl Gentisate
۱۳۸ Methyl Salicylate
۱۳۹ Mofebutazone
۱۴۰ Mofezolac
۱۴۱ Morniflumate
۱۴۲ Morphine
۱۴۳ Morpholine Salicylate
۱۴۴ Nabumetone
۱۴۵ Nalbuphine Hydrochloride
۱۴۶ Naproxen
۱۴۷ Nefopam Hydrochloride
۱۴۸ Nicoboxil
۱۴۹ Nicomorphine Hydrochloride
۱۵۰ Nifenazone
۱۵۱ Niflumic Acid
۱۵۲ Nimesulide
۱۵۳ Nonivamide
۱۵۴ Opium
۱۵۵ Opium
۱۵۶ Oxaprozin
۱۵۷ Oxycodone Hydrochloride
۱۵۸ Oxymorphone Hydrochloride
۱۵۹ Oxyphenbutazone
۱۶۰ Papaveretum
۱۶۱ Parecoxib Sodium
۱۶۲ Pediatric Gripe
۱۶۳ Pentazocine
۱۶۴ Pethidine Hydrochloride
۱۶۵ Phenacetin
۱۶۶ Phenazocine Hydrobromide
۱۶۷ Phenazone
۱۶۸ Phenazopyridine Hydrochloride
۱۶۹ Phenicarbazide
۱۷۰ Phenoperidine Hydrochloride
۱۷۱ Phenylbutazone
۱۷۲ Picolamine Salicylate
۱۷۳ Piketoprofen
۱۷۴ Piritramide
۱۷۵ Piroxicam
۱۷۶ Pranoprofen
۱۷۷ Proglumetacin Maleate
۱۷۸ Propacetamol Hydrochloride
۱۷۹ Propyl Nicotinate
۱۸۰ Propyphenazone
۱۸۱ Proquazone
۱۸۲ Ramifenazone
۱۸۳ Remifentanil Hydrochloride
۱۸۴ Rofecoxib
۱۸۵ Salamidacetic Acid
۱۸۶ Salicylamide
۱۸۷ Salix
۱۸۸ Salol
۱۸۹ Salsalate
۱۹۰ Sarracenia Purpurea
۱۹۱ Sodium Aurothiomalate
۱۹۲ Sodium Aurotiosulfate
۱۹۳ Sodium Gentisate
۱۹۴ Sodium Salicylate
۱۹۵ Sodium Thiosalicylate
۱۹۶ Sufentanil
۱۹۷ Sulindac
۱۹۸ Superoxide Dismutase
۱۹۹ Suprofen
۲۰۰ Suxibuzone
۲۰۱ Tenoxicam
۲۰۲ Tetridamine
۲۰۳ Thalamonal
۲۰۴ Thurfyl Salicylate
۲۰۵ Tiaprofenic Acid
۲۰۶ Tiaramide Hydrochloride
۲۰۷ TICARDA
۲۰۸ Tilidine Hydrochloride
۲۰۹ Tolfenamic Acid
۲۱۰ Tolmetin Sodium
۲۱۱ Tramadol Hydrochloride
۲۱۲ Trimeperidine Hydrochloride
۲۱۳ Trolamine Salicylate
۲۱۴ Valdecoxib
۲۱۵ Vedaprofen
۲۱۶ Viminol Hydroxybenzoate
۲۱۷ Zaltoprofen
۲۱۸ Ziconotide