تاریخ امروز : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ساعت : ۲۲:۵۱:۰۹

بیمارستان مجازی | پرسش،پاسخ و مشاوره آنلاین با پزشک

آپلود عکس

بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز

0
بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز
بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز

عنوان مقاله:بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای ارتقای تجهیزات پزشکی و داروسازی اروپا
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: کیفیت آب مصرفی برای آماده سازی محلول دیالیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی تعداد ۴۵ نمونه از آب ورودی به دستگاه های دیالیز بیمارستان های استان قم، انجام شد. مقادیر موجود با استانداردهای مربوط مقایسه گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین کلی آنیون ها از حد استانداردهای AAMI و EPH پایین تر بود که نشان از کیفیت مناسب آب دیالیز در این بیمارستان ها دارد. اما در تعداد کمی از نمونه ها این مقادیر بالاتر از حد استاندارد بود. بنابراین، لازم است که آب ورودی به دستگاه های دیالیز به صورت مداوم پایش شود.

 

دانلود این مقاله از لینک زیر…

دانلود از لینک مستقیم

اشتراک.

درباره نویسنده

پاسخ دهید